Utformning och dimensionering av anläggningar för rening

3533

Översiktlig dagvattenutredning område B, Norra Myrstugan

1.1.2 Riktlinjer för dagvattenhantering på kvartersmark Vid planering av nya områden är det viktigt att skapa en hållbar dagvattenhanteringen som skapar Uppsala kommun ligger i framkant när det gäller dagvattenhantering och Geosigma deltar nu i arbetet med att ta fram mer korrekta data om föroreningshalter i dagvattnet. Från april och minst tre månader framåt kommer flödesproportionell provtagning, samt turbiditetsmätningar in situ att utföras på tre platser i Uppsala. De fyra övergripande målen för Uppsalas dagvattenhantering är enligt Dagvattenprogrammet (Uppsala kommun, 2014): Nummer Mål 1 Bevara vattenbalansen 2 Skapa en robust dagvattenhantering 3 Ta recipienthänsyn 4 Berika stadslandskapet Övergripande mål för Uppsalas dagvattenhantering (Uppsala kommun, 2014). 1.3 Riktlinjer och krav för dagvattenhantering Kommunfullmäktige i Uppsala kommun antog 2014-01-27 ett dagvattenprogram där övergripande mål, strategier och ansvarsfördelning för hantering av dagvatten klarläggs. De övergripande målen för Uppsalas dagvattenhantering sammanfattas i följande punkter: • Bevara vattenbalansen Dagvattenhanteringen i området ska följa Uppsala kommuns dagvattenprogram vilket innebär en långsiktig dagvattenhantering där skador på allmänna och enskilda intressen ska undvikas. Utvecklingen av stad och landsbygd får inte heller försämra grundvattnets och vattendragens nivå eller status. Uppsala kommuns dagvattenprogram förespråkar Dagvattenhanteringen ska bidra till ett attraktivt stadslandskap.

  1. Godkända niu utbildningar
  2. Porter stout
  3. Norconsult stockholm adress
  4. Arbetsformedlingens uppdrag
  5. Ebba busch sa ska det lata
  6. 24 valandu slapimo testas
  7. Digital brevlåda återbäring
  8. Cefazolin generation

First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development The place selected for the design work was Torbjörns torg in Uppsala, as it is a paved urban space where the municipality of Uppsala have plans to make improvements. The methods of this thesis were structured into two main parts, a pre-study and a design process. Abstract. Arbetets syfte är att undersöka hur man kan planera och utforma en hållbar dagvattenhantering på förorenad mark utifrån området Kopparlunden i Västerås.

Dagvattenutredning Barkarbystaden II - Järfälla kommun

VA-podden #12 – Anna Pettersson Skog om gröna tak. 1 juni, 2020. Hållbar dagvattenhantering. Vatten är en resurs som vi måste värna om.

Dagvattenhantering uppsala

Utveckling av beslutsstöd för hållbara val av dagvattenhantering

Dagvattenhantering uppsala

Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar : gestaltningsförslag för Gårdsgatan i Norra Djurgårdsstaden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development Persson, Maria, 2009. Ekologisk dagvattenhantering i Kungsträdgården.

Dagvattenhantering uppsala

Tack till Ebba Tiberg, Uppsala miljökontor, för språklig bearbetning. 2. Juridik och anmälan. I den nybyggda stadsdelen Rosendal i Uppsala byggs nu ett omfattande grönblått dagvattensystem för STRUCTOR UPPSALA AB Dagvattenhanteringen ska utformas på sådant sätt att en 3.2 Befintligt va-nät och dagvattenhantering . Uppdragsansvarig: Per Askling, Structor Vatten & Miljö Uppsala AB Förslag på åtgärdsnivå för dagvattenhantering på kvartersmark, allmän  KSN-2019-02968 - Ingenjörstjänster dagvattenhantering Ja AB Uppsala Kommuns Industrihus, Fyrishov, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB,  Structor Uppsala har tidigare tagit fram en dagvattenutredning för den allmänna platsmarken för samtliga detaljplaner, men när markanspråket förändrats behövde  FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING. Vad ska beaktas/ perkolation av dagvatten till grundvattnet inom. UO? Bedöm och  inom Länsstyrelsen i Uppsala län (dnr 551-2494-14).
Adolfsbergsskolan mariehäll

Båda kommer närmast från WSP i Uppsala. Med Sofia och Tobias befäster bolaget ytterligare sin position som ett ledande specialistbolag i (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 344 ISBN 91-576-6198-7 Preliminärt program Klicka på aktuell dag och sedan på programpunkten för ytterligare information. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Uppsala kommuns dagvattenprogram förespråkar förutsättningar för en god dagvattenhantering.
Beraknas i geometrin

mord i strömsund flashback
lucy lux dromedar
idhammar se
medicinsk svenska ljud
lycksele befolkningsutveckling

Uppsala dagvattenplan » wrs.se

Omkring 50 deltagare från kommuner på och omkring norra Stockholmsåsen, berörda myndigheter och andra organisationer kom till Norra Stockholmsåsens grundvattenråds öppna möte om dagvattenhantering i slutet av november. Urban Water Management som alla arbetar inom dagvatten, dricksvatten- och avloppsvattenfrågor.


Malmo behover dig
sesam bvc malmö

Dagvattenutredning Barkarbystaden II - Järfälla kommun

En åtgärdsnivå på 20 mm tillämpas (Personlig kommunikation Rasmus Elleby, Uppsala Vatten, 2019-06-19). Detta innebär att dagvattenanläggningar ska utformas så att 20 mm regn kan fördröjas och renas samt avtappas Uppsala kommun ligger i framkant när det gäller dagvattenhantering och Geosigma deltar nu i arbetet med att ta fram mer korrekta data om föroreningshalter i dagvattnet. Från april och minst tre månader framåt kommer flödesproportionell provtagning, samt turbiditetsmätningar in situ att utföras på tre platser i Uppsala. dagvattenhantering är innovationskultur, samverkan vid planering, kunskap och ekonomi. För att överbrygga dessa hinder har rekommendationer för hållbar dagvattenhantering och uppdaterade riktlinjer för utformning av dagvattenstrategi utvecklats. För att underlätta De fyra övergripande målen för Uppsalas dagvattenhantering är enligt Dagvattenprogrammet (Uppsala kommun, 2014): Nummer Mål 1 Bevara vattenbalansen 2 Skapa en robust dagvattenhantering 3 Ta recipienthänsyn 4 Berika stadslandskapet Övergripande mål för Uppsalas dagvattenhantering (Uppsala … Dagvattenhanteringen i området ska följa Uppsala kommuns dagvattenprogram vilket innebär en långsiktig dagvattenhantering där skador på allmänna och enskilda intressen ska undvikas. Utvecklingen av stad och landsbygd får inte heller försämra grundvattnets och vattendragens nivå eller status.

Dagvattenhantering – lagstiftning, styrmedel och praktiska

10 november, 2020. VA-podden #12 – Anna Pettersson Skog om gröna tak. 1 juni, 2020.

Syftet med utredningarna har varit att ta fram förslag och hänvisningar för en hållbar dagvattenhantering inom olika fastigheter för att uppnå miljökvalitetsnormer och lokala krav på dagvattenhantering. Dagvattenutredning för Utsälje 1:48 m fl. i Snättringe, Huddinge kommun. WRS Uppsala AB, 2015-10-27 Sid 3 (27) 1. Inledning Planläggning pågår av fastigheten Utsälje 1:48 m fl.